De uitdaging bij sensitieve vraagstukken is om met belanghebbenden de verbinding vinden om gehoord en begrepen te worden. In een debat over de opvang van vluchtelingen heeft Facilitating Company inwoners begeleid om met elkaar een dialoog gegaan. Daar waar dergelijke bijeenkomsten negatief de kranten haalden, wisten wij door onze unieke aanpak een constructieve dialoog te voeren met 250 inwoners. Het resultaat was dat 95% van de deelnemers positief staat ten aanzien van de opvang.

“Wat fijn om te zien dat een gevoelige thema zoals het vluchtelingendebat op zo’n constructieve manier kan verlopen.”

400 betrokken inwoners maken in een dag de gezamenlijke agenda voor de toekomst van de gemeente Uden. Het proces van de G1000 Uden bestaat uit vijf ronden. Hierbij is de metafoor gebruikt dat ideeën bottom-up ontstaan in een straat, die vervolgens worden samengebracht in de buurt, worden gevalideerd door de wijk, om ze vervolgens te brengen naar de stad. De ideeën zijn van de gemeenschap geworden.

“Naast het feit dat deze G1000 enorm veel ideeën heeft opgeleverd, hebben zich op deze dag ruim 150 vrijwilligers gemeld om uitvoering te geven aan de top 10 ideeën die door de deelnemers zijn gekozen”

Online begeleiden burgerparticipatie over onderzoek naar mogelijkheden om duurzame nieuwbouw te realiseren in het groene hart. Circa 200 burgers hebben gezamenlijk bijgedragen aan de dialoog over nut, noodzaak en aanpak van nieuwbouw aan de noordrand van de stad en over de wijze waarop burgers daarbij pro—actief betrokken dienen te worden.

“Deze manier is prettig. Ik hou helemaal niet van grootschalige bijeenkomsten waar de grote schreeuwers en negatievelingen aan het woord komen. Op deze manier kan iedereen zijn eigen inbreng leveren en kan alle inbreng gelijkelijk behandeld en gewogen worden.”

Online begeleiden stakeholderconsultatie Nationale Eiwitstrategie. Circa 225 professionals (bedrijven, wetenschappers en belangen-groepen en beleidsmakers) hebben gezamenlijk bijgedragen aan de Nederlandse strategie om effectiever en efficiënter om te gaan met productie, gebruik en (her)verwerking van eiwitten.

“Het resultaat van deze stakeholdersconsultatie is van hoge kwaliteit gebleken: realistische inzichten, vernieuwende ideeën en inspirerende praktijkvoorbeelden”.