Onze visie

Focus op draagvlak, omdenken en geen beperkingen om deel te nemen zijn de belangrijkste 3 fundamenten van onze visie op participatie.

  1. Wij staan voor focus op het realiseren van draagvlak voor verandering, want zonder draagvlak is er geen sprake van een gerealiseerd resultaat. Draagvlak is key!

2. We zijn ervan overtuigd dat een goede participatie begint bij het originele beeld van alle individuele deelnemers: door ze ‘serieus te horen én begrijpen’ raken ze echt betrokken.

3. We vinden dat er geen kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen mogen zijn om deel te nemen aan de participatie. De participatie dient voor en door alle betrokkenen fysiek en/of digitaal toegankelijk te zijn.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat een participatie: 

4. Van de deelnemers zelf is en geen instrument van opdrachtgevers om hun plannen goedgekeurd te krijgen. Dan voelen de deelnemers alle ruimte om eigenaarschap bij probleem en draagvlak voor de oplossing te laten ontstaan.

5. Open en transparant is om maximaal bij te dragen aan geloofwaardigheid. Alle inzichten mogen en moeten 100% transparant op tafel komen en besproken worden. Geen black boxes, geen besluitvorming in achterkamertjes.

6. Wordt begeleid door een onafhankelijke gespreksleider, die oog en oor heeft om iedereen te laten horen en begrepen te laten worden. We zijn ervan overtuigd dat mensen pas open kunnen staan voor een andere opvatting zodra hun opvatting gehoord en begrepen is.

7. Niet op zich staat, maar dat er sprake is van een overkoepelende visie hoe de betreffende organisatie denkt over het laten participeren van haar stakeholders.

8. De mogelijkheid biedt om alle diverse meningen en verschillende interpretaties bijeen te brengen: Multi-perspectiviteit noemen we dat. Dan wordt optimaal gebruik gemaakt van de kracht van samen. Niemand alleen (over)ziet alles, maar samen zien we wel de hele puzzel.

 

Download het visie document

Onze unieke aanpak

 

Hybride 7V-aanpak: maximaal draagvlak en optimaal resultaat

In onze 7V-aanpak faciliteren we de integrale dialoog tussen een (grote) groep vertegenwoordigers van verschillende stakeholders voor complexe vraagstukken.

 

In de dialoog begeleiden we de deelnemers langs de basisstappen van een groepsdialoog: a) divergeren, b) valideren en duiden en c) convergeren van losse ideeën en opties naar geprioriteerde oplossingsrichtingen.

Vooraf bieden we de deelnemers de gelegenheid om in dezelfde film te komen. We vormen een gezamenlijk beeld van de context van de vraag en we delen de individuele vragen, behoeften, belangen en verwachtingen van elke deelnemer.

Tussentijds vatten we per stap alle input van de deelnemers samen en koppelen we de resultaten (zowel samengevat als integraal) terug aan de deelnemers. Daardoor voelt iedere individuele deelnemer zich
‘serieus gehoord en begrepen’, blijft hij/zij bijdragen aan de volgende stap en wordt daarmee uiteindelijk mede-eigenaar van vraag en oplossing. Alle stappen zijn volledig open en transparant.

De stappen in de dialoog tussen alle deelnemers vinden desgewenst fysiek en/of online plaats. Voor het online deel maken we gebruik van een asynchrone werkvorm in een specifieke dialoogtool.

Dat houdt in dat alle deelnemers tijd- en locatie- onafhankelijk kunnen deelnemen en per stap circa 2 weken de tijd hebben om hun bijdrage in te brengen en te reageren op de meningen van de andere deelnemers. Daardoor hebben alle deelnemers meer dan voldoende tijd om hun initiële inbreng en reacties op anderen goed te verwoorden, zonder ‘overschreeuwd’ te worden.

We hebben ervaren dat door de asynchrone werkvorm er substantieel meer deelnemers participeren dan bij traditionele fysieke bijeenkomsten. Ook kunnen we daardoor emoties en weerstand gemakkelijker kanaliseren en begeleiden.

Alle bijdragen van de deelnemers worden continu gemonitord om on topic te blijven, te kunnen bijsturen op deelname en te sturen naar een optimaal resultaat.

 

 

 

Uitgangspunten:

  • Gehoord en begrepen worden
  • Creëren van draagvlak in de brede dialoog
  • Van impliciet naar expliciet
  • Van subjectief naar  objectief
  • Multiperspectiviteit en representativiteit
  • Een open en transparant proces
  • Gefaciliteerd door onafhankelijke begeleiding